Metodinė diena mūsų darželyje


Kaip veiksmingiau įveikti vaikų tarties sunkumus? Kokia pasiekimų vertinimo sistema tenkina ugdytojų lūkesčius? Apie ugdymo aktualijas diskutavo Kauno rajono logopedai, specialieji ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai, susirinkę Karmėlavos lopšelyje - darželyje „Žilvitis“ š.m. lapkričio 15 dieną.

Metodinę dieną „Fonetinių kalbėjimo sutrikimų įveikimo praktika. Ugdytinių pažangos ir pasiekimų vertinimas“ organizavo Kauno rajono pedagoginės psichologinės tarnybos ir Karmėlavos lopšelio – darželio „Žilvitis“ specialistės Edita Šukienė, Rūta Zabielienė ir pedagogės Irma Černajūtė, Jūratė Peikauskienė. Dalyvių pranešimai buvo įvairūs. Su ikimokyklinio ugdymo programos „Po žilvičio šakele“ taikymo ir pritaikymo specialiesiems vaikų ugdymosi poreikiams patirtimi supažindino Karmėlavos lopšelio – darželio „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo laikinai einanti direktorės pareigas Irma Černajūtė, auklėtoja metodininkė Jūratė Degutienė, vyresnioji auklėtoja Regina Murmokienė. Apie ugdytinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo modelius kalbėjo Karmėlavos lopšelio – darželio „Žilvitis“ logopedė Jūratė Peikauskienė, Domeikavos lopšelio - darželio logopedė Dalia Suchova, Vandžiogalos gimnazijos logopedė Viktorija Simokaitienė. Daug emocijų ir diskusijų sukėlė stebėta atvira veikla „Kalbinės motorikos lavinimas, įveikiant fonetinius kalbėjimo sutrikimus. Garsas ir raidė Š“. Pagalbos mokiniui specialistų ir kitų ugdytojų bendradarbiavimu pasidžiaugė ir asmeninės patirties refleksijas apibendrino Kauno rajono kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Renata Valaitytė – Ramuckienė.

Karmėlavos lopšelio-darželio „Žilvitis“ laikinai einanti direktorės pareigas Irma Černajūtė teigė, kad geriausias būdas išlaikyti draugystę-dalytis mintimis apie savo darbus. Žmones suartina bendra veikla, bendro tikslo siekimas ir galutinis rezultatas. Kauno rajono logopedai turėjo galimybę bendradarbiauti, dalytis gerąja profesine patirtimi, stebėti atviros veiklos filmą ir jį
reflektuoti.

Pasak Karmėlavos lopšelio-darželio „Žilvitis“ logopedės metodininkės Jūratės Peikauskienės, kad betarpiškas dalijimasis patirtimi, diskusijos skatina pedagogus būti atviriems kaitai ir naujovėms, užtikrina lankstų bei kokybišką ugdymą.

Bendrauja ugdytojai
Jūratė Peikauskienė