DĖL ŽEMĖS SKLYPO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO DNSB


Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 22 str. 2 dalimi valstybinės žemės sklypų naudotojai, kuriems žemės sklypai suteikti teisės aktų nustatyta tvarka arba kuriems žemę administruojančių institucijų sprendimais leista žeme naudotis žemės reformos metu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka už naudojimąsi žeme iki nuomos ar pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo moka žemės nuomos mokestį. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“, kuriame nurodyta, kad savivaldybės, kurios teritorijoje yra nuomojami valstybinės žemės sklypai, taryba sprendžia nuomos mokesčio tarifus, mokėjimo terminus, valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarką. Teisės aktai nustatantys Lietuvos Respublikos mokesčius, jų mokėjimo tvarką yra norminio pobūdžio ir skelbiami viešai. Savivaldybių institucijos neturi teisės aktais nustatytos pareigos atskirai informuoti apie juos mokesčių mokėtojus. Visus Savivaldybės tarybos sprendimus galite rasti savivaldybės internetiniame puslapyje adresu www.krs.lt
Bendrija, vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-08-26 d. sprendimo Nr. TS-253 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių, deklaracijos formų, įmokos kodų patvirtinimo“ (nauja redakcija 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. TS-360) valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių ( toliau – Tvarka) 17 punktu, kuriame numatyta „jeigu nėra suformuotas žemės sklypas, mokėtinas valstybinės žemės nuomos mokestis apskaičiuojamas pagal Nekilnojamojo turto registre nurodytą užstatytą namo plotą“ turėjo deklaruoti ir mokėti valstybinės žemės nuomos mokestį.
Užstatyto sklypo vidutinę rinkos vertę (toliau – VRV) kiekvieniems apmokestinamiems metams skaičiuojama Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyrius (išaiškinimas pridedamas).
Juridiniai asmenys valstybinės žemės nuomos mokestį apsiskaičiuoja patys ir iki einamųjų metų spalio 15 d. deklaraciją, užpildytą 2 egzemplioriais, pateikia Kauno rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriui arba elektroniniu būdu (www.epaslaugos.lt). Vienas deklaracijos egzempliorius lieka Biudžeto ir finansų skyriuje, kitas užregistruotas grąžinamas deklaraciją pateikusiam juridiniam asmeniui (Tvarkos 15 punktas). Atlikus kadastrinius matavimus, deklaracijos tikslinamos už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus (Tvarkos 19 punktas).

Jums vistiek bus visko mažai