Seniūnaičių sueigos nuostatai


PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės tarybos
2009 liepos 9 d. sprendimu Nr. TS–292

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČŲ SUEIGOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatai nustato gyvenamosios vietovės bendruomenės (toliau – bendruomenė) veiklos formas, išdėsto seniūnaičių sueigos procedūras ir kompetenciją.
2. Bendruomenė yra Savivaldybės gyvenamosios vietovės (jos dalių ar kelių gyvenamųjų vietovių) bendrais gyvenimo kaimynystėje poreikiais ir interesais susieti gyventojai, kurie, tenkindami šiuos poreikius ir interesus, veikia įvairiais tiesioginio dalyvavimo būdais.
3. Bendruomenė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290), kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Kauno rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatais ir seniūnaičių sueigos sprendimais.

II. BENDRUOMENĖS VEIKLOS FORMOS

4. Bendruomenė gali:
4.1. pilietiškumo ugdymo srityje:
4.1.1. spręsti susirinkimuose ar bendruomeninėse organizacijose bendruomenei ar jos nariams rūpimus klausimus;
4.1.2. dalyvauti įvairiose (Savivaldybės tarybos sprendimu paskelbtose, seniūno ar seniūnaičio organizuotose ir kt.) apklausose;
4.1.3. dalyvauti akcijose, judėjimuose;
4.1.4. kurti saugią aplinką bendruomenėje;
4.2. socialinėje srityje:
4.2.1. padėti socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (pagyvenusiems žmonėms, daugiavaikėms šeimoms, vienišiems asmenims, bedarbiams);
4.2.2. rūpintis socialinės rizikos šeimose augančiais vaikais;
4.2.3. organizuoti pagalbą neįgaliems bendruomenės nariams;
4.2.4. organizuoti vaikų ir jaunimo užimtumą;
4.2.5. organizuoti šviečiamąsias, socialines akcijas ir iniciatyvas, skatinančias bendruomenės, narių, sveiką gyvenseną;
4.3. kultūros ir sporto srityje:
4.3.1. rengti bendruomenės kultūros renginius;
4.3.2. organizuoti bendruomenės sporto varžybas;
4.3.3. organizuoti bendruomenės laisvalaikio renginius;
4.3.4. organizuoti vietos gyventojų švietimą bendruomenei aktualiomis temomis;
4.3.5. rūpintis materialaus ir nematerialaus paveldo išsaugojimu:
4.3.5.1. vietos papročiais, tradicijomis ir etnokultūra;
4.3.5.2. tradiciniais amatais;
4.3.5.3. istorijos, kultūros, architektūros ir kt. paveldo objektais.
4.3.6. kurti savo bendruomenės tradicijas;
4.4. aplinkos apsaugos srityje:
4.4.1. rengti gyvenamosios aplinkos ir gyvenamosios vietovės viešųjų erdvių (parkų, aikščių, skverų ir kt.) aplinkos tvarkymo talkas;
4.4.2. tvarkyti kapines;
4.4.3. rūpintis vietinių gamtos išteklių apsauga;
4.4.4. rūpintis naminių gyvulių ir gyvūnų laikymu;
5. Bendruomenė savo poreikius ir interesus gali įgyvendinti ir kitomis formomis.

III. SENIŪNAIČIŲ SUEIGA

6. Seniūnaičių sueiga yra seniūnijos aptarnaujamos teritorijos seniūnaičių susirinkimas.
7. Seniūnaičių veikla grindžiama kolegialumo, demokratijos, teisėtumo ir viešumo principais. Apie seniūnaičių sueigą jos vietą, laiką ir dienotvarkę) seniūnaitijos bendruomenei skelbiama ne vėliau, kaip 3 dienos iki rengiamos sueigos.
8. Seniūnaičių sueigoje svarstomi seniūnijos aptarnaujamos teritorijos bendruomenėms rūpimi klausimai.
9. Seniūnaičiai į sueigą renkasi savo iniciatyva arba seniūno kvietimu kartą per du mėnesius. Kai seniūnaičiai į sueigą renkasi patys, kviečiamas atvykti ir seniūnas. Seniūnaičiai į sueigą gali kviesti Savivaldybės institucijų atstovus ir seniūnijos gyventojus.
10. Seniūnaičių sueiga vyksta patalpose, kurias neatlygintinai suteikia seniūnija.
11. Seniūnaičių sueiga vadovaujasi Savivaldybės tarybos patvirtintais Kauno rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatais.
12. Seniūnaičių sueiga yra teisėta, jeigu joje dalyvauja daugiau kaip pusė seniūnijos seniūnaičių.
13. Seniūnaičių sueigai pirmininkauja sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių daugumos išrinktas sueigos pirmininkas.
14. Išrinkus seniūnaičių sueigos pirmininką ir posėdžio sekretorių, sudaroma sueigos darbotvarkė.
15. Seniūnaičių sueigai svarstyti klausimus gali pasiūlyti seniūnaičiai, seniūnijos gyventojai ir seniūnas.
16. Sueigoje negalintys dalyvauti seniūnaičiai gali raštu pasiūlyti klausimus svarstyti sueigoje ir šiais klausimais raštu pateikti savo nuomonę, kuri turi būti paskelbta sueigoje.
17. Sueigos darbotvarkė ir klausimų svarstymo eilės tvarka, nurodant pranešėjus, patvirtinama sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių balsų dauguma.
18. Seniūnaičių sueigoje svarstant kai kuriuos darbotvarkės klausimus išklausomas svarstomo klausimo pristatymas, seniūnaičių ir seniūno nuomonė.
19. Pristatant svarstomą klausimą, išdėstoma jo esmė, nurodoma jo svarba bendruomenei, galima įtaka seniūnijai skirtiems asignavimams ir savivaldybės biudžetui.
20. Seniūnaičių sueiga svarstomais klausimais priima sprendimus, kurie yra rekomendacinio pobūdžio.
21. Seniūnaičių sueigoje sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta sueigoje dalyvaujančių seniūnaičių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia sueigos pirmininko balsas.
22. Seniūnaičių sueiga protokoluojama. Sueigos protokolą pasirašo sueigos pirmininkas ir sekretorius.
23. Seniūnaičių sueigos priimti sprendimai skelbiami Savivaldybės interneto tinklalapyje ir seniūnijose. Taip pat seniūnaičių sueigos priimti sprendimai gali būti skelbiami Savivaldybės įstaigų, esančių seniūnijai priskirtose teritorijose, skelbimų lentose, Savivaldybės vietiniame laikraštyje ir kitais būdais.
24. Seniūnaičių sueiga:
24.1. svarsto ir priima sprendimus teikti pasiūlymus seniūnijai:
24.1.1. dėl seniūnijos veiklos programų (kaimo plėtros, gyventojų užimtumo ir kt.);
24.1.2. dėl projektų (kaimo plėtros programų ir kt.), kuriuos teikia seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje esančios bendruomeninės organizacijos, įgyvendinimo tikslingumo;
24.1.3. dėl seniūnijai paskirtų asignavimų naudojimo;
24.1.4. dėl metinės seniūno veiklos ataskaitos įvertinimo;
24.1.5. dėl atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygų ir poreikių įvertinimo, dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;
24.1.6. dėl probleminių šeimų ir vaikų teisių apsaugos prevencijos;
24.1.7. dėl seniūnijos teritorijos gyventojų laisvalaikio ir poilsio organizavimo;
24.1.8. dėl viešųjų paslaugų teikimo seniūnijos gyventojams tvarkos ir kokybės.
25. Seniūnaičių sueigoje gali būti svarstomi ir kiti seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams rūpimi klausimai ir dėl jų priimami sprendimai.
____________________________________