Seniūnaičių 2010-04-13 sueigos protokolas


SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS PROTOKOLAS
Sueiga įvyko 2010 m. balandžio 13 d. 17. 30 val.
Sueigos pirmininkas – seniūnas Henrikas Petrusevičius.
Sueigos sekretorė – Vilma Chorūnaitė.
Dalyvauja: Karmėlavos seniūno pavaduotoja V. Balčiūnienė, Kauno rajono tarybos narė Liveta Kazlauskienė, iš 19 Karmėlavos seniūnijos seniūnaičių dalyvauja - 12 (1 priedas).
Svečiai: Kauno oro uosto plėtros ir eksploatacijos direktorius Jonas Gurskas, Kauno oro uosto aplinkosaugos inžinierė Kristina Čėsnaitė.
Darbotvarkė:
1. Dėl Kauno oro uosto plėtros.
2. Dėl Vilniaus gatvės sutvarkymo.
3. Kiti klausimai.
1. SVARSTYTA. Kauno oro uosto plėtra.
Kauno oro uosto plėtros ir eksploatacijos direktorius Jonas Gurskas bei oro uosto aplinkosaugos inžinierė Kristina Čėsnaitė supažindino visus susirinkusiuosius su esančia situacija Kauno oro uoste ir atsakė į klausimus susijusius su oro uosto plėtra. Buvo papasakota apie stacionarias triukšmo stotis, kurias galima pastatyti bet kur, kur tik norima išmatuoti triukšmo lygį.
Triukšmo lygio matavimų ataskaitos kiekvienais metais nuolat siunčiamos Civilinės aviacijos administracijai. Buvo parodytas triukšmo žemėlapis, kuriame matosi į triukšmo zoną įeinantys keli gyvenamieji namai. Kiek konkrečiai namų įeina į ribinę zoną, Kristina Čėsnaitė pasakyti negalėjo. Seniūnaičiai paklausė, kodėl oro uosto triukšmo matavimai skiriasi nuo nepriklausomai atliktų matavių. 2009 metų rugpjūčio mėnesį Ramučiuose buvo atlikta nepriklausoma ekspertizė, kurios metu buvo išaiškinta triukšmo zona kuri viršija visas nustatytas ribas ir labai skiriasi nuo oro uosto pateiktų skaičių.
Kitas klausimas oro uosto atstovams buvo pateiktas Livetos Kazlauskienės dėl kompensacijų seniūnijos gyventojams. Ir kas atsitiks tiems gyventojams kurie oro uosto plėtros metu papuls į neleistiną triukšmo zoną, kuri atsispindi naujame perspektyviniame plane kur nemažai gyvenamų namų patenka iki 65 dBA garso lygį, kai norma yra nuo 50 – 54 dBA. Ar jiems bus kompensuojama.
Atsakymas. Iki galo ši problema nebuvo išspręsta, tačiau yra numatytos kompensacinės priemonės, kai bus statomas aplinkelis, galbūt bus pastatytos garsą sulaikančios tvoros. Tačiau reglamento dėl kompensacijų mokėjimo tvarkos, nėra.
Buvo paklausta dėl pastatų ( buvusios kareivinės) ir jų teritorijos sutvarkymo, kadangi jie priklauso oro uostui ir yra apleisti.
Atsakymas. Kai bus daromas aplinkelis visi pastatai bus arba nugriauti arba sutvarkyti, tai tolimoje perspektyvoje.
1. NUTARTA. Kad kaip kompensaciją Karmėlavos seniūnijos gyventojai
turėtų pirmumo teisę įsidarbinti oro uoste.
Seniūnaičiai įsipareigojo surašyti raštą vyriausybei, dėl reglamento paruošimo, kuris reglamentuotų kompensacinę tvarką.
Kauno oro uosto informacija bei visi kiti susiję su plėtra klausimai bus talpinami seniūnijos tinklalapyje.
2. SVARSTYTA. Vilniaus gatvės sutvarkymas.
Seniūnas pasiūlė seniūnaičiams, kad reikia paruošti raštą ir kreiptis į Susisiekimo
ministeriją, Kelių direkciją dėl Vilniaus gatvės sutvarkymo, kadangi aplinkelis dar nežinia kada bus ir ar išviso bus, o gatvę reikia jau dabar tvarkyti.
Liveta Kazlauskienė atsakė, kad jau buvo kalbėta šiuo klausimu ir, kad kelių direkcija neperims Vilniaus gatvės priežiūros, kadangi aplinkelio klausimas jau yra pajudėjęs ir projektas bus įgyvendinamas po 4-5 metų. Jų manymu, todėl neapsimoka nieko daryti ir investuoti, kadangi tai būtų netikslinga.
Seniūnas pasakė, kad vis tik reikia kalbėti su susisiekimo ministerija ir su oro uosto bei kitų įmonių esančių seniūnijoje, palaikymu, ieškoti būdų kaip sutvarkyti Vilniaus gatvę. Reikia paskaičiuoti kokie srautai ( krovininio transporto) pravažiuoja Vilniaus gatve per parą. Triukšmas bei tarša nuo krovininio transporto yra labai didelė ir būtina imtis reikalingų priemonių, kad gyventojai jaustūsi saugūs.
2. NUTARTA. Sudaryti darbo grupę, kuri paruoštų raštą Susisiekimo ministerijai, dėl Vilniaus gatvės priežiūros bei sutvarkymo.
Išrinkta darbo grupė:
1. Giedrius Tamasas
2. Henrikas Petrusevičius
3. Liveta Kazlauskienė
4. Darius Savaikis
3. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
3.1. Seniūnas priminė, dėl akcijos „ Darom 2010”. Informavo, kad kam reikės seniūnijoje bus padalintos darbinės pirštinės ir šiukšlių maišai. Šiukšlės turi būti sukrautos privažiuojamose vietose, kad būtų galima išvešti.
3.1. NUTARTA. Papildomai iškabinti skelbimus, kad sukviesti kuo daugiau seniūnijos gyventojų sudalyvauti akcijoje.
3.2. Seniūnas informavo ir visus pakvietė į balandžio 28 d. Ramučių kultūros centre įvyksiantį mero ataskaitinį susirinkimą.

Sueigos pirmininkas Henrikas Petrusevičius

Sueigos sekretorė Vilma Chorūnaitė