Komunalinės paslaugos


Vandentiekio, kanalizacijos, daugiabučių namų eksploatacijos paslaugas atlieka UAB "Giraitės vandenys "

Adresas: Topolių g. 5, Giraitės k., Užliedžių sen., Kauno rajonas
Telefonas (8~37) 328127, faksas (8~37) 377253
el. paštas : giravand@takas.lt

Karmėlavos gatvių apšvietimo priežiūros darbus atlieka Karmėlavos seniūnija.

Dėl gatvių apšvietimo gedimo teirautis tel. . (8~37) 399255.

ATLIEKŲ TVARKYMAS
Atliekos tvarkomos vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2002 m. kovo mėn. 20 d. sprendimu Nr. 27 patvirtintomis "Kauno rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis".

Šiukšles ir buitines atliekas išveža UAB "DZŪTRA".

Adresas Vandžiogalos 92, Kaunas
Tel. (8-37) 37 77 60, (8-37) 37 77 66, faks.( 8-37) 37 77 66
Mob. 8 687 26156
El.paštas : info.kaunas@dzutra.lt

1. Kiekvieno žemės sklypo, esančio Seniūnijos teritorijoje, savininkas (nuomininkas, naudotojas ar valdytojas) yra atsakingas už atliekų surinkimą ir jų išvežimą iš savo žemės sklypo nesvarbu, ar tas sklypas yra įregistruotas Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro įmonėje, ar ne.

2. Visi atliekų turėtojai, besinaudojantys Savivaldybės atliekų tvarkymo sistema - individualių namų valdų savininkai, butų savininkai (arba daugiabučių namų savininkų bendrijos bei būsto eksploatavimo įmonės (daugiabučių namų administratoriai*), sodų ir garažų valdų savininkai (arba sodų ir garažų bendrijos); įmonės, įstaigos ir organizacijos privalo sudaryti viešąsias sutartis su konkrečiu atliekų tvarkytoju - operatoriumi, UAB "Dzūtra" , kurį pasirenka Savivaldybės taryba.

3. Atliekų turėtojai - individualių namų valdų savininkai, daugiabučių namų savininkų bendrijos bei būsto eksploatavimo įmonės (daugiabučių namų administratoriai*), sodų ir garažų bendrijos; įmonės, įstaigos ir organizacijos atliekoms surinkti privalo apsirūpinti konteineriais, kuriuos nemokamai pateikia atliekų tvarkymo sistemos operatorius.

4. Draudžiama išmesti atliekas už savo sklypo ribos, t. y. gatvėse, aikštėse, skveruose, parkuose, miškuose ar laukuose.

5. Karmėlavos gyvenvietėje komunalinių atliekų konteineriai turi būti tuštinami ne rečiau kaip:
a) kolektyvinio naudojimo, skirti daugiabučių namų gyventojams - 2 kartus per savaitę,
b) esantys individualiose namų valdose ir esantys įmonėse, įstaigose, organizacijose -
1 kartą per savaitę.

6. Komunalinėms atliekoms iš individualių namų valdų rinkti paprastai naudojami plastikiniai dviračiai 120 ar 140 arba 240 litrų talpos konteineriai; konteineriai turi būti vienos spalvos - pageidautina juodos. Jei reikia gali būti naudojami ir plastikiniai arba metaliniai 660 ar 770 arba 1100 litrų talpos konteineriai.
Šie konteineriai laikomi individualioje namų valdoje ir nustatytu, su atliekų tvarkytoju suderintu laiku išridenami į nustatytą vietą, kad būtų patogu juos ištuštinti. Individualių namų valdų savininkai patys parenka vietą atliekų surinkimo konteineriui statyti.
Keli individualių namų valdų savininkai gali susitarti ir statyti bendrą kolektyvinį komunalinių atliekų surinkimo konteinerį.

7. Visi atliekų turėtojai - individualių namų valdų savininkai, butų savininkai (arba daugiabučių namų savininkų bendrijos bei būsto eksploatavimo įmonės (daugiabučių namų administratoriai*), sodų ir garažų valdų savininkai (arba sodų ir garažų bendrijos), įmonės, įstaigos ir organizacijos privalo sutartyse nustatytais terminais mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą nustatyto dydžio užmokestį (įmoką) operatoriui - atliekų tvarkytojui.

8. Statybinės atliekos , susidarančios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, kad neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus iki statybos darbų pabaigos, kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uždaroje talpykloje iki jų perdavimo atliekų tvarkytojui ar atliekų perdirbėjui (naudotojui).
Juridiniai ar fiziniai asmenys, pageidaujantys vykdyti statybos (rekonstrukcijos ar griovimo) darbus, prieš gaudami leidimą vykdyti šiuos darbus, privalo pateikti Kauno r. savivaldybės administracijai (Statybos ir komunaliniam skyriui) duomenis (informaciją) apie numatomą susidarysiančių statybos atliekų kiekį, rūšis bei jų tvarkymo būdus.
Juridiniai ar fiziniai asmenys, priduodami pastatytus statinius priėmimo komisijai, turi pateikti Kauno r. savivaldybės administracijai (Statybos ir komunaliniam skyriui) informaciją (duomenis ir/ar dokumentus) apie faktinį susidariusių statybos (griovimo) atliekų kiekį, rūšis bei jų sutvarkymo būdus.

9 . Stambiagabarites atliekas atliekų turėtojas privalo atvežti į artimiausią stambiagabaričių atliekų aikštelę (kai ji bus įrengta) arba atiduoti operatoriui – atliekų tvarkytojui, kai jis iš anksto paskelbtu laiku vykdo šių atliekųsurinkimą atliekųturėtojų apvažiavimo būdu. Informaciją apie šių atliekų surinkimą ir tvarkaraštį (apvažiavimo datą ir laiką) atliekų tvarkytojas pateikia atliekų turėtojams, seniūnui ir skelbia vietinėje spaudoje.

10. Buityje susidarančias pavojingas atliekas atliekų turėtojas privalo atiduoti operatoriui-atliekų tvarkytojui, kai jis iš anksto paskelbtu laiku vykdo šių atliekų surinkimą atliekų turėtojų apvažiavimo būdu.
Informaciją apie šių atliekų surinkimą ir tvarkaraštį (apvažiavimo datą ir laiką) atliekų tvarkytojas pateikia atliekų turėtojams, seniūnijų seniūnams ir skelbia vietinėje spaudoje.

11. Naudotas automobilių padangas automobilių remonto dirbtuvės (servisai) ir naudotų automobilių demontavimo aikštelės privalo atiduoti (pristatyti) atliekų tvarkymo įmonėms, kurios turi teisę jas priimti.
Individualių transporto priemonių savininkai naudotas padangas turi atiduoti operatoriui - atliekų tvarkytojui, kai jis iš anksto paskelbtu laiku vykdo stambiagabaričių atliekųsurinkimą atliekųturėtojų apvažiavimo būdu.

12. Už gatvėse, ant šaligatvių ir žaliųjų plotų, susikaupusių sąšlavų bei šiukšlių, išmetamų į šiukšlių dėžes (urnas), išvežimą yra atsakingi teritorijų (žemės sklypų) savininkai (naudotojai, valdytojai, nuomotojai) bei teritorijas valančios įmonės.

13. Fekalijos: skystos maisto atliekos, nuotėkos, išmatos ir kitos panašios kilmės skystos atliekos kaupiamos telkiniuose, kurie nesujungti su miestų (gyvenviečių) kanalizacijos tinklais.
Valdose (žemės sklypuose), kuriose gyvena žmonės ar vykdoma veikla, dėl kurios atsiranda fekalijų, ir kuriose kanalizacijos vamzdynai neprijungti prie miesto (gyvenvietės) kanalizacijos tinklų, turi būti įrengti sandarūs telkiniai skystoms atliekoms kaupti. Į fekalijų kaupimo telkinius draudžiama pilti kietas atliekas, pavojingas atliekas bei naftos produktus.
14. Atliekų turėtojas, nesudaręs sutarties su atliekų tvarkytoju - operatoriumi arba sudaręs sutartį, bet nevykdantis įsipareigojimų ir nemokantis už atliekų tvarkymą sutartyje nustatytomis sąlygomis, yra baudžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka - užsitraukia baudą pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 51 3 ir 161 straipsnius.

GATVIŲ PRIEŽIŪRA
Karmėlavos gatvių priežiūros darbus atlieka Karmėlavos seniūnija.

Bet kokie kasinėjimo darbai turi būti suderinti su seniūnu - pateikus projektą, būtina gauti seniūno leidimą kasinėjimo darbams.

KAPINIŲ PRIEŽIŪRA
Kauno rajono Karmėlavos kapines prižiūri Karmėlavos seniūnija, Vilniaus g. 65A, Karmėlavos mstl., tel. 399255 .
Kapinių prižiūrėtoja Liudmila Juozelskienė.
Tel. 863763044.

KAPINIŲ PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

1. LR teritorijoje esančios kapinės yra vietos savivaldybės žinioje.
2. Už kapinių priežiūrą atsakingas Karmėlavos seniūnijos paskirtas kapinių prižiūrėtojas.
3. Kapines leidžiama lankyti: nuo balandžio 1d. iki rugsėjo 30 d.- nuo 8-21val.
Nuo spalio 1d. iki kovo 30 d.- nuo 9-19 val. Lapkričio 1 d. ir 2 d.- nuo 9-22val.
Laidojama nuo 10-17 val. Pirmą šv.Kalėdų ir šv.Velykų dieną, taip pat valstybinių švenčių
dienomis nelaidojama.
4. Mirusiąjam palaidoti skiriamas 3,75 kv.m (1,5x2,5), o šeimos kapui 7 kv.m (2,8x2,5) sklypas.
5. Kievienas mirusysis laidojamas atskirame kape. Laidojimui sklypas skiriamas iš eilės pagal
kapinių išplanavimą. Raštišką laidojimo leidimą išduoda Karmėlavos seniūnija pateikus mirties liudijimą.
6. Laidojama ne ankščiau, kaip praėjus 24 val.po mirties, jeigu nėra vidaus reikalų ir prokuratūros, gydimo ar sanitarijos ir epidemiologijos įstaigų specialių nurodymų. Kapo duobės gylis turi būti ne
mažesnis kaip 2 m. Palaikai urnose laidojami kolumbariumų nišose arba įprastine tvarka kape, o kapines prižiūrinčiai organizacijai (seniūnijai) pateikiamas mirties liudijimas ir krematoriumo pažyma.
7. Kapų statiniai turi būti pagal patvirtintus projektus, neviršyti nustatytų normu.
8. Asmenų ir organizacijų kapo ribose pastatyti kapo statyniai ir pasodinti augalai, išskyrus medžius, yra jų nuosavybė. Kapines prižiūrinti organizacija ( seniūnija) statinius sunumeruoja ir įregistruoja.
9. Asmenys ir organizacijos, kurių vardu skirti sklypai, privalo nuolat prižiūrėti kapus, jų statinius
ir laisvą plotą šeimų kapuose. Jei kapas netvarkomas daugiau kaip dvejus metus, kapines prižiūrinti
organizacija raštiškai įspėja kapą prižiūrinti asmenį ar organizaciją. Per metus po įspėjimo nesutvarkius kapo, miesto, rajono valdybos arba apylinkės (gyvenvietės) seniūno sudaryta komisija
surašo atitinkamą aktą. Tokių kapų priežiūrą organizuojama kapines prižiūrinčios organizacijos arba atitinkamų visuomeninių organizacijų lėšomis. Kaip toliau naudoti laisvą plotą sprendžia kapines prižiūrinti organizacija.
10. Palaikus perkelti galima tik išimtinais atvejais, sanitarijos ir epidemiologijos stočiai bei kapines
prižiūrinčiai organizacijai leidus ir laikantis sanitarijos reikalavimų. Už statynių saugumą atsakinga kapines prižiūrinti organizacija.
11. KAPINĖSE DRAUDŽIAMA:
1. Važinėti transportu (išskyrus specialujį).
2. Vaikščioti su šunimis.
3. Be kapines prižiūrinčios organizacijos žinios išvežti remontuoti kapų statinius, genėti arba
naikinti medžius.
4. Deginti šiukšles arba jas mesti ne tam skirtuose vietose, trikdyti rimtį ir pažeisti viešąją tvarką.